STP thông thường Hitachi Aqua-Tech

Nhà máy xử lý nước thải thông thường sử dụng quy trình bùn hoạt tính để phân hủy sinh học và loại bỏ các chất ô nhiễm từ nước thải cho mục đích xả thải hoặc tái sử dụng.

Hệ thống xử lý nước thải thông thường của Hitachi Aqua-Tech là một nhà máy sinh học / hóa học để xử lý nước thải sinh hoạt. Các quy trình sau có liên quan:

  • Phân hủy bùn kỵ khí để giảm và ổn định chất rắn hữu cơ đậm đặc
  • Văn hóa đính kèm xử lý kỵ khí và hiếu khí để loại bỏ các chất dinh dưỡng hữu cơ và sinh học từ nước thải
  • Giải quyết, nơi nước được xử lý chảy từ bể sục khí vào bể lắng. Ở đây, bùn hoạt tính được phép lắng xuống và tái chế
  • Khử trùng bằng clo để khử trùng và giảm số lượng vi sinh vật trong nước được xử lý trước khi thải